“Hãy xây dựng thành công từ thất bại. Sự nản lòng và thất bại là hai nhân tố vững chắc nhất để đi tới thành công.”

Dale Carnegie