“Thành công là tổng hòa những nỗ lực mỗi ngày.”

Robert Collier