“Tôi không thất bại. Chỉ là tôi đang tìm kiếm câu trả lời từ 10.000 sai lầm”

Thomas A. Edison