“Không có khái niệm “Làm thử”, hãy “Làm thật”

Yoda