Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện này (“Thỏa thuận”) quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng trang web ementorhub.com (“Trang web”), ứng dụng di động “ementorhub” (“Ứng dụng dành cho thiết bị di động”) và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ liên quan nào của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Thỏa thuận này ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”) và 12768330 Canada Inc. (“eMentorHub, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. 

Nếu bạn thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác ký kết Thỏa thuận này, bạn cam đoan rằng bạn có quyền ràng buộc tổ chức đó với Thỏa thuận này, trong trường hợp đó, các điều khoản “Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn” sẽ tham chiếu đối với tổ chức này. Nếu bạn không có thẩm quyền đó hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không có quyền chấp thuận Thỏa thuận này và không được truy cập và sử dụng Dịch vụ. 

Bạn thừa nhận nhận rằng Thỏa thuận này là hợp đồng giữa bạn và eMentorHub, mặc dù đây là hợp đồng điện tử và không có chữ ký trực tiếp của bạn, và rằng nó điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Tài khoản và tư cách thành viên

Bạn phải từ đủ 18 tuổi trở lên mới được sử dụng Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ và đồng ý với Thỏa thuận này, bạn đảm bảo và cam đoan rằng bạn từ đủ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn tạo tài khoản trên Dịch vụ, bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản của bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong phạm vi tài khoản và bất kỳ hành động nào khác được thực hiện liên quan đến tài khoản đó. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và đánh giá các tài khoản mới trước thời điểm bạn có thể đăng nhập và bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Việc cung cấp thông tin liên hệ không chính xác dưới bất kỳ hình thức nào có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào thuộc bất kỳ hình thức nào phát sinh do hậu quả của những hành vi hoặc thiếu sót đó. 

Chúng tôi có thể tạm ngừng, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của tài khoản) nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc hành động hoặc nội dung của bạn có nguy cơ gây thiệt hại đến uy tín và lợi thế thương mại của chúng tôi. Nếu chúng tôi xóa tài khoản của bạn vì những lý do nêu trên, bạn không thể đăng ký lại Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể ngăn chặn địa chỉ email và địa chỉ giao thức Internet của bạn để ngăn việc tiếp tục đăng ký. 

Nội dung người dùng

Chúng tôi không sở hữu bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc tài liệu nào (gọi chung là “Nội dung”) mà bạn cung cấp cho Dịch vụ trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, tính hợp pháp, độ tin cậy, tính thích hợp và quyền sở hữu tài sản trí tuệ hoặc quyền sử dụng tất cả Nội dung đã cung cấp. Chúng tôi có thể theo dõi và đánh giá Nội dung trên Dịch vụ do bạn gửi đi hoặc tạo ra bằng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn cho phép chúng tôi quyền truy cập, sao chép, phân phối, lưu trữ, truyền tải, định dạng lại, hiển thị và thực hiện Nội dung thuộc tài khoản người dùng của bạn theo yêu cầu, nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ bắt buộc, không bị giới hạn bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào, theo quyền quyết định riêng của chúng tôi và theo quan điểm ​​hợp lý của chúng tôi, để từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ chính sách nào của chúng tôi hoặc gây phương hại theo bất kỳ cách thức nào hoặc có tính chất chống đối. Bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản hoặc phân phối Nội dung do bạn tạo ra hoặc được lưu trữ trong tài khoản người dùng của bạn cho mục đích thương mại, tiếp thị hoặc bất kỳ mục đích tương tự nào.

Tính chính xác của thông tin

Thỉnh thoảng có thể xảy ra việc một số thông tin về Dịch vụ bị lỗi đánh máy, không chính xác hoặc có thiếu sót liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mại và ưu đãi. Chúng tôi có quyền sửa lại bất kỳ lỗi, sự không chính xác hoặc thiếu sót nào, và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào về Dịch vụ hoặc Dịch vụ là không chính xác vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng). Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về giá cả, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật. Không có ngày cập nhật cụ thể hoặc ngày làm mới cụ thể nào được áp dụng trên Dịch vụ để người dùng biết rằng tất cả thông tin về Dịch vụ hoặc Dịch vụ đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Dịch vụ của bên thứ ba

Nếu bạn quyết định cho phép, truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, hãy lưu ý rằng việc bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ đó chỉ chịu điều chỉnh bởi điều khoản và điều kiện của dịch vụ đó, và chúng tôi không xác nhận, không chịu trách nhiệm hoặc không có nghĩa vụ, và không đại diện cho bất kỳ khía cạnh nào của các dịch vụ đó, bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung của họ hoặc cách thức họ xử lý dữ liệu (bao gồm cả dữ liệu của bạn) hoặc bất kỳ tương tác nào giữa bạn và nhà cung cấp các dịch vụ đó. Bạn từ bỏ không hủy ngang bất kỳ khiếu nại nào chống lại eMentorHub liên quan đến các dịch vụ khác này. EMentorHub không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc bạn cho phép, truy cập hoặc sử dụng dịch vụ đó, hoặc sự ràng buộc của bạn với các thỏa thuận về quyền riêng tư, quy trình bảo mật dữ liệu hoặc các chính sách khác tương tự từ các dịch vụ khác. Bạn có thể được yêu cầu đăng ký hoặc đăng nhập vào các dịch vụ khác trên nền tảng tương ứng của họ. Bằng cách kích hoạt bất kỳ dịch vụ nào khác, bạn cho phép một cách rõ ràng rằng eMentorHub được tiết lộ dữ liệu của bạn khi cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng hoặc kích hoạt các dịch vụ đó.

Sao lưu

Chúng tôi thực hiện sao lưu trang Web và Nội dung của trang Web thường xuyên, tuy nhiên, những bản sao lưu này chỉ nhằm mục đích quản trị của chúng tôi và không được đảm bảo. Bạn chịu trách nhiệm duy trì các bản sao lưu dữ liệu của chính mình. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ hình thức bồi thường nào cho dữ liệu bị mất hoặc dữ liệu không đầy đủ trong trường hợp các bản sao lưu không hoạt động đúng cách. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo sao lưu đầy đủ và chính xác, nhưng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho nghĩa vụ này.

Quảng cáo

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể trao đổi thư từ hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ trưng bày hàng hóa hoặc dịch vụ của họ thông qua Dịch vụ. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào gắn liền với hoạt động đó, chỉ tồn tại giữa bạn và bên thứ ba hiện hữu. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ thư từ, việc mua hàng hoặc khuyến mãi nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào.

Liên kết đến các tài nguyên khác

Mặc dù Dịch vụ có thể liên kết đến các tài nguyên khác (như trang web, ứng dụng di động, v.v.), chúng tôi không, trực tiếp hoặc gián tiếp, ngụ ý bất kỳ sự chấp thuận, liên kết, tài trợ, xác nhận hoặc xác định tư cách nào với bất kỳ tài nguyên được liên kết nào, trừ khi được quy định cụ thể tại Thỏa thuận này. Một số liên kết trên Dịch vụ có thể là “liên kết tiếp thị”. Điều này có nghĩa  nếu bạn nhấp vào liên kết và mua một mặt hàng nào đó, eMentorHub sẽ nhận được phí hoa hồng tiếp thị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá, và chúng tôi không đảm bảo cho các quảng cáo của bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào hoặc nội dung tài nguyên của họ. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các hành động, sản phẩm, dịch vụ và nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn nên xem xét cẩn thận các tuyên bố pháp lý và các điều kiện sử dụng khác của bất kỳ tài nguyên nào mà bạn truy cập thông qua liên kết trên Dịch vụ. Bạn tự chịu rủi ro do việc bạn liên kết với bất kỳ tài nguyên nào khác ngoài trang web này.

Các hành vi bị cấm

Ngoài các điều khoản khác được quy định trong Thỏa thuận, bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung: (a) cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật; (b) để lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật pháp của quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang hoặc pháp lệnh của địa phương; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, xu hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm; (g) tải lên hoặc truyền tải vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách gây ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ, các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba hoặc Internet; (h) để gửi thư rác, lừa đảo, tấn công; sử dụng các công cụ thu thập hoặc sao chép thông tin trái phép; (i) cho bất kỳ mục đích không chính đáng hoặc trái đạo đức nào; hoặc (j) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ, các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ hành vi bị cấm nào nêu trên.

Quyền sở hữu trí tuệ

“Quyền Sở hữu Trí tuệ” có nghĩa là tất cả các quyền hiện tại và tương lai được quy định bởi luật pháp, thông luật hoặc luật công lý có liên quan đến bất kỳ bản quyền và quyền liên quan, nhãn hiệu, thiết kế, sáng chế, phát minh, uy tín kinh doanh và quyền khởi kiện giả mạo, quyền đối với các sáng chế, quyền sử dụng và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong từng trường hợp có đăng ký hay chưa đăng ký và bao gồm tất cả hồ sơ đăng ký hoặc quyền đăng ký và được bảo hộ, quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên, các quyền này và tất cả các quyền hoặc hình thức tương tự hoặc tương đương của việc bảo hộ quyền này và bất kỳ kết quả nào khác của hoạt động trí tuệ đã có hoặc hiện có hoặc sẽ có trong tương lai, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. 

Thỏa thuận này không chuyển giao cho bạn bất kỳ tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của eMentorHub hoặc các bên thứ ba, và tất cả các quyền, hiện trạng sở hữu và quyền lợi trong và đối với tài sản đó sẽ chỉ duy trì (như giữa các bên) duy nhất với eMentorHub Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo được sử dụng liên quan đến Dịch vụ, là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của eMentorHub hoặc các bên cấp phép cho eMentorHub Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ có thể là nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của eMentorHub hoặc của bên thứ ba.

Tuyên bố từ chối bảo hành

Bạn đồng ý rằng Dịch vụ đó được cung cấp trên cơ sở “hiện trạng” và “sẵn có” và bạn hoàn toàn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở những tuyên bố đảm bảo ngầm định về tính có thể bán được, mức độ thích hợp cho một mục đích cụ thể và tính không thể vi phạm. Chúng tôi không bảo đảm rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; chúng tôi cũng không thực thi bất kỳ bảo đảm nào về kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc về độ chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào thu được thông qua Dịch vụ hoặc các khuyết điểm trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu và / hoặc dữ liệu nào được tải xuống hoặc có được dưới hình thức khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất dữ liệu nào do việc tải xuống tài liệu và / hoặc dữ liệu đó. Chúng tôi không bảo đảm về bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mua hoặc có được thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua Dịch vụ trừ khi có quy định khác. Không có thông báo hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được bạn thu thập từ chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ sẽ cấu thành bất kỳ bảo đảm nào không được đề cập rõ ràng tại Thỏa thuận này.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, trong mọi trường hợp, eMentorHub, các đơn vi liên kết, giám đốc, nhân viên, người lao động, đại lý, nhà cung cấp hoặc người cấp phép của eMentorHub sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ người nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt, mang tính trừng phạt, mang tính bao che hoặc mang tính hệ quả (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận bị mất, doanh thu, doanh số bán hàng, lợi thế kinh doanh, việc sử dụng nội dung, ảnh hưởng đến kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất khoản tiết kiệm dự kiến, mất cơ hội kinh doanh) gây ra bởi, có nguyên do từ bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các tổn thất trên phát sinh theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, bảo đảm, vi phạm các nghĩa vụ theo quy định pháp luật, do sơ suất hoặc các hình thức khác, ngay cả khi bên chịu trách nhiệm đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hoặc có thể thấy trước những thiệt hại đó. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, tổng trách nhiệm cộng dồn của eMentorHub và các đơn vị liên kết, nhân viên, người lao động, đại lý, nhà cung cấp và người cấp phép liên quan đến các dịch vụ sẽ được giới hạn ở mức cao hơn một đô la hoặc bất kỳ khoản tiền mặt nào đã được bạn thanh toán cho eMentorHub trong khoảng thời gian một tháng trước khi xảy ra sự kiện hoặc sự việc đầu tiên làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đó. Các giới hạn và loại trừ cũng được áp dụng nếu biện pháp khắc phục này không bồi thường hoàn toàn cho bạn về bất kỳ tổn thất nào hoặc không đạt được mục đích cốt yếu của nó.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và bảo đảm cho eMentorHub và các đơn vị liên kết, các giám đốc, nhân viên, người lao động, đại lý, nhà cung cấp và người cấp phép của eMentorHub không bị thiệt hại và không liên quan tới bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại hoặc phí tổn, bao gồm cả chi phí hợp lý để thuê luật sư phù hợp, liên quan tới hoặc phát sinh từ bất kỳ cáo buộc, khiếu nại, hành động, tranh chấp hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba phát sinh từ hoặc có liên quan đến Nội dung của bạn, việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc lỗi cố ý nào của bạn.

Hiệu lực từng phần

Tất cả các quyền và hạn chế quy định trong Thỏa thuận này có thể được thực thi và sẽ được áp dụng và chỉ ràng buộc trong trường hợp chúng không vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào và được giới hạn trong phạm vi cần thiết để chúng không khiến Thỏa thuận này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền tuyên là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các bên đều đồng ý rằng các điều khoản còn lại hoặc phần còn lại của các điều khoản đó sẽ cấu thành thỏa thuận liên quan đến nội dung của điều khoản này, và tất cả các điều khoản hoặc phần còn lại của điều khoản đó sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Giải quyết tranh chấp

Việc hình thành, giải thích và thực hiện Thỏa thuận này cũng như bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh theo các quy định pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng của pháp luật Quần đảo Cape Verde, bất kể có xung đột hoặc lựa chọn pháp luật nào và trong phạm vi áp dụng với pháp luật của Quần đảo Cape Verde. Thẩm quyền xét xử độc quyền và địa điểm xét xử cho các hành động liên quan đến chủ thể của Thỏa thuận này sẽ là các tòa án nằm ở Quần đảo Cape Verde, và bạn phải tuân theo thẩm quyền về nhân thân của các tòa án đó. Bạn đồng ý từ bỏ mọi quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn với bất kỳ thủ tục nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế không áp dụng cho Thỏa thuận này.

Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng, bán lại, cấp phép lại hoặc chuyển giao dưới hình thức nào khác hoặc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn được quy định theo Thỏa thuận này, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, sự chấp thuận này hoàn toàn do chúng tôi quyết định mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào; bất kỳ việc chuyển giao hoặc chuyển nhượng mà không được chúng tôi chấp thuận sẽ vô hiệu. Chúng tôi được tự do chuyển nhượng, toàn bộ hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào được quy định theo Thỏa thuận này, cho bất kỳ bên thứ ba nào như một phần của việc bán toàn bộ hoặc gần như toàn bộ tài sản hoặc cổ phiếu của họ hoặc như một phần của việc sáp nhập.

Các thay đổi và chỉnh sửa

Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận này hoặc các điều khoản của Thỏa thuận này liên quan đến Dịch vụ bất kỳ thời điểm nào, có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật của Thỏa thuận này được đăng tải trên Dịch vụ. Khi chúng tôi đăng tải, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy được hiểu là bạn chấp thuận với những thay đổi đó.

Chấp thuận các điều khoản này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Thỏa thuận này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Thỏa thuận này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Thỏa thuận, bạn có thể thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc gửi email tới contact@ementrohub.com.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 21 tháng 6 năm 2021

“Tài năng không phải là yếu tố tạo nên thành công, mà chính là kinh nghiệm sống cùng với sự làm việc chăm chỉ.”

Patrick Suskind